Без категория

Важни информации за кандидат-студентите по 103 ПМС!

Министерството на образованието и науката обяви правилата за приемане на студенти, докторанти и специализанти за обучение в български държавни висши училища съгласно Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228/1997 г. на Министерския съвет за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България през учебната 2021 – 2022 година.

Според новите правила, кандидат-студентите се регистрират еднократно и навременно в електронната платформа на МОН: https://higher-edu.mon.bg/ap/home При регистрацията на всеки кандидат се генерира уникален номер. Всеки кандидат потвърждава създадения от него профил чрез отваряне на линка, който получава на електронния си адрес. Кандидатите попълват в платформата заявление с лични данни, към което прикачват следните сканирани документи:

  1. диплома или друг документ за завършено средно образование – оригинал и заверен превод на български език. Дипломата следва да осигурява достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
  2. свидетелства за всяка от завършените години на гимназиалния курс – оригинал и заверен превод на български език – за кандидатите от страни, в които се издават такива свидетелства;
  3. документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висше училище на страната, в която е придобито средното образование и заверен превод на български език;
  4. удостоверение за раждане и заверен превод на български език;
  5. документ за българска народност съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 103/1993 г. (за кандидатите по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г.);
  6. националния и международния документ за самоличност;
  7. кандидат-студентите по специалности от областта на изкуствата и спорта прикачват и документи, удостоверяващи резултати от практикуването на съответния вид изкуство или спорт (за Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, Националната художествена академия – София и Националната спортна академия „Васил Левски“ – София;
  8. лицата, които са били записани за студенти по реда на ПМС № 103/1993 г. или ПМС № 228/1997 г. за не повече от два семестъра и желаят да кандидатстват отново, представят документ за отписване от висшето училище.
  9. отличниците и първенците на випуски прикачват и предложенията на ръководителите на съответните училища.
  10. Приемането на кандидат-студентите се извършва въз основа на конкурс, който включва:

– общообразователен онлайн тест, съдържащ въпроси по български език, литература и история на България – за всички кандидати.

-специализиран онлайн тест, съдържащ въпроси по биология и химия – за кандидатите за обучение по специалностите „Медицина“, „Фармация“ и „Дентална медицина“;

– специализирани изпити, организирани и провеждани в Република България от висшите училища по изкуства и спорт – за кандидатите по специалности от областта на изкуствата и спорта.

Датите на изпитите са определени с графика на кампанията file:///C:/Users/KicBosilegrad/Downloads/pravila_103PMS-228PMS-PRIL1_260421.pdf и са обявени на страницата на МОН.

Всички заинтересовани кандидат-студенти трябва да се регистрират в електронната платформа от 19 март до 6 юни. Кандидатите за образователно-квалификационна степен „магистър” и „доктор” се регистрират в платформата от 1 юни до 19 август.

Прикачване на документите за българска народност към електронната платформа трябва да се направи до 6 юни. От 10 до 30 май кандидатите могат (по желание) да полагат пробни общообразователни тестове.

Датата за общообразователните тестове (по Български език и литература и История на България) за всички кандидати е на 19 юни от 10,00 до 13,00 часа.

Датата за полагане на специализираните онлайн тестове (за кандидатите по Медицина, Фармация и Дентална медицина са на 26 юни от 10,00 до 13,00 часа.

За датата за провеждане на специализирани изпити – за обучение по изкуства и спорт кандидатите ще бъдат осведомени по електронната поща на личните им имейл адреси.

Прикачването на образователните документи (преведени дипломи, свидетелства и уверения от гимназиите) ще се проведе от 1 юли до 1 август, за специализантите и докторантите от 1 до 31 август.

Първо класиране за студентите е до 13 август, за спцицализантите до 15 септември и за докторантите до 30 септември.

Свобободните места за второ класиране за студентите ще бъдат обявени до 20 август, за специализантите до 20 септември. Второ класиране ще приключи на 5 септември за студентите и до 30 сптември за специализантите.

След публикуване на резултатите от класирането кандидатите получават съобщение по електронна поща. В срок от три календарни дни класираните кандидати следва да потвърдят в платформата желанието си за обучение. При отрицателен отговор или липса на отговор мястото за обучение се смята за незаето.

След като потвърдят в платформата, кандидатите, потвърдили класирането, следва да се свържат с контактните лица от съответното висше училище за условията за записване file:///C:/Users/KicBosilegrad/Downloads/pravila_103PMS-228PMS-PRIL3_260421%20(1).pdf

КИЦ „Босилеград”

Иван Николов

Иван Николов е роден 1959г. в с. Ресен, Босилеградско. Изявен поет, писател и общественик. Председател на българският Културно-информационен център в Босилеград. Главен и отговорен редактор на списание “Бюлетин”. Автор на четири стихосбирки и на книгата “Българите в Югославия – последните Версайски заточеници”. Написал е няколко стотин статии за проблемите на българите в Сърбия. Носител на четири награди за поезия и литература, обществена дейност и за принос за опазване на националната идентичност и спазване на правата и интересите на българите в Сърбия. Член кореспондент на Българската академия на науките и изкуствата, член е на Македонският научен институт и на Световният парламент на българите. Носител на наградата „Европейски гражданин за 2016“

Подобни новини

Back to top button
>