Без категория

Важна информация за студентите по 103 ПМС!

Генералното консулство на Р България в Ниш разпространи важна информация, подписана от Генералния консул г-н Едвин Сугарев, за реда и необходимите документи при кандидатстване за визи тип „Д“ за студентите, приети във Висшите учебни заведения в Р България по смисъла на ПМС № 103 от 31.05.1993г., необходими за получаване на лични карти за временен престой в Република България по време на редовното им следване.

В информацията на първо място е подчертано, че „Удостоверение за български произход се издава от Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) след представяне на удостоверение за български произход, издадено от Културно-информационните центрове на българските национални малцинства в Република Сърбия“.

На второ място се отбелязва, че „Общинските власти в Република Сърбия нямат никакво отношение към процедурите по кандидатстване и прием по ПМС № 103 от 31.05.1993г., както и към процедурите по издаване на виза „Д“.

По-надолу са изброени необходимите документи за получаване на виза тип „Д“.

1.Заявление за виза по образец със снимка, към което се прилагат следните  документи в оригинал и едно копие.

  1. Удостоверение за приемането му за обучение в Република България, издадено от Министерството на образованието и науката;

3.Уверение, издадено от висшето училище, че студентът е приет за обучение през съответната година;

4.Редовен документ за задгранично пътуваен със срок на валидност не по-малко от 18 месеца;

5.Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаващите разрешения за пребиваване;

  1. Снимка паспортен формат;

7.Удостоверение от ДАБЧ за български поризход по смисъла на ПМС № 103 от 31.05.1993г.;

8.Валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целия период на планиран престой (180 дни) с минимален размер на покритие 30 000 евро. Застраховката трябва да може да покрие всички разходи, които може да възникнат във връзка с репатриране по медицински причини, за спешна медицинска помощ и/или болнично лечение по спешност или смърт на територията на Република България: – ! Не се изисква за студентите които при записване във висше училище се ползват от здравно осигуряване, за което представят документ!;

  1. Доказателства за осгирено жилище;

– настанителна заповед за студентско общежитие или: нотариален акт или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота;

– нотариално заверена декларация по параграф 1, т. 20 ЗЧРБ от собственика за предоставяне на адрес на пребиваване – при представяне на договор за наем;

  1. Документ, удостоверяващ получаването на стипендия или доказателства за наличието на стабилниуредовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;
  • При първоначално подаване на заявление за разрешение за пребиваване лицата, навършили 18 години, с изключение на лицата без гражданство, представят свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата на обичайното им пребиваване. – За студентите от български произход по смисъла на ПМС № 103 от 31. 05. 1993г., Генералното консулство ще приема свидетелства за съдимост и на сръбски език, за да се намалят разходите на студентите за превод и легализация при подаване на документите за виза.

За всички допълнителни информации и съдействие кандидатстудентите могат да се обърнат за информация и съдействие в КИЦ „Босилеград“ всеки работен ден.

КИЦ „Босилеград“

Иван Николов

Иван Николов е роден 1959г. в с. Ресен, Босилеградско. Изявен поет, писател и общественик. Председател на българският Културно-информационен център в Босилеград. Главен и отговорен редактор на списание “Бюлетин”. Автор на четири стихосбирки и на книгата “Българите в Югославия – последните Версайски заточеници”. Написал е няколко стотин статии за проблемите на българите в Сърбия. Носител на четири награди за поезия и литература, обществена дейност и за принос за опазване на националната идентичност и спазване на правата и интересите на българите в Сърбия. Член кореспондент на Българската академия на науките и изкуствата, член е на Македонският научен институт и на Световният парламент на българите. Носител на наградата „Европейски гражданин за 2016“

Подобни новини

Back to top button
>