КИЦ Босилеград

Технически университет приема студенти за инженери за Дизайн и Технологии за облекло и текстил

Катедра „Текстилна техника” в Технически университет – София от идващата 2018/2019 учебна година ще приема българи студенти живеещи в чужбина. Приемът ще се извърши съгласно Постановление No 103/31.05.1993 г. на Министерски съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина. Право да се възползват от такса за обучение по държавна поръчка и стипендия имат чуждестранни граждани и лица без гражданство, които са от българска народност и пребивават постоянно или обичайно на територията на друга държава.

Катедрата обучава инженери – бакалаври, магистри и докторанти по специалност ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ. Катедрата има над 65-годишна история и е водещо звено в обучението по облекло и текстил в Р България. Има утвърдени връзки с много чуждестранни университети и студентска мобилност по програма „Еразъм”. Високо качество на обучение, дава предимства на завършилите в катедрата специалисти и ги прави конкурентоспособни на нашия и европейския пазар на труда.