КИЦ Босилеград

Започна кампанията за студенти, специализанти и докторанти – българи извън България

Министерството на образованието и науката на Р България обяви графика със срокове за подаване на документи и провеждане на кандидат-студентски изпити  за приемане на студенти, специализанти и докторанти – българи живеещи извън Република България  съгласно Постановление на Министерски съвет № 103/1993 и 228/1997 за Северна Република Македония за академичната 2019 -2020г.

Подаването на документите в Босилеград ще се проведе пред специална комисия в Гимназията в Босилеград на 09.07.2019г., а кандидат-студентските изпити ще се проведат на другия ден 10.07.2019г.

Кандидат-студентите подават заявления и лични формуляри по образец,  диплома/удостоверение за завършено средно образование или диплома/уверение за завършено висше образование (нотариално заверено копие), акт за раждане (нотариално заверено копие), документ за българска народност, копие от документ за самоличност, гражданство и адресна регистрация. При записването във висшето училище се подава и медицинско свидетелство.

Кандидатстудентите решават тестове от 40 въпроса от които 25 въпроса са по български език и литература и 15 въпроса по българска история, като за всеки въпрос са предложени по 4 възможни отговора.

Кандидат-студентите  по изкуствата и спорта от всички страни, полагат и квалификационни изпити по съответните  спортни дисциплини и  изкуства.

Изпитите за Национална спортна академия „Васил Левски“ ще се проведат на 28 и 29 август в НСА „Васил Левски“, за НАТФИЗ от 1 -10 септември в Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, за АМТИИ – Пловдив на 10 септември в Академията за танцово и изобразително изкуство „проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, за НМА на 11 – 12 септември в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, за НХА на 11-12 септември в Художествена академия на Факултета за изящни изкуства и на 13-14 септември на Факултета за приложни изкуства.

Кандидатите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобита степен „бакалавър“,  ще могат да си подадат документите в Министерството на образованието и науката  до 31.07.2019г.

Кандидатите за обучение в образователна и научна степен „доктор“ и за следдипломна квалификация ще могат да си подадат документи също до 31.07.2019г. в Министерството на образованието и науката.