География на Зап. покрайини

География на Западните покрайини

Западните покрайнини са разположени на територитията на днешна Република Сърбия – от сръбско-македонската граница до поречието на Тимок и Видинско, между западната българска граница според Берлинския конгрес 1878 г. и тази, прокарана според разпоредбите на Ньойския договор от 1919 г. На някои места – на северозапад от Трън и по билото на Стара планина от Берковско до Кулско — тези две гранични линии съвпадат, поради което територията на различните райони на Западните покрайнини не е непосредствено свързана.

Съгласно Ньойския договор от 1919 година от Царство България са откъснати райони от следните околии: Кюстендилска (660,8 кв.км.), близо половината от Царибродска (417,9 кв.км.), Трънска (277,9 кв. км.), Кулска (171,9 кв.км.) и Видинска (16,7 кв.км.). Общата площ на Западните покрайнини е малко над 1545 кв. км.

От Царибродска околия, освен околийският център град Цариброд, са откъснати следните села: Бански дол, Бачево, Било, Болев дол (Больев дол), Борово, Барие (Барье), Брайкьовци, Бребевница, Власи, Вълковия, Верзар, Гоин дол, Горна Невля, Горни Криводол, Горна Планиница (Бугарска Планиница), Градине (Градинье), Гуленовци, Долна Невля, Долни Криводол, Драговита, Държина, Желюша, Изатовци, Каменица, Лукавица, Моинци, Мъзгош, Височки Одоровци, Петърлаш, Поганово, Прача, Пъртопопинци, Пъскашия, Радейна, Сенокос, Скръвеница, Славиня, Сливница и Смиловци.

От Трънска околия са откъснати селата: Трънско Одоровци, Звонци, Ясенов дел, Куса Врана, Берин извор, Нашушковица, Ракита, Вучи дел, Пресека, Петачинци, Врабча, Искровци, Грознатовци, Стрезимировци, Паля, Сухи дол, Кострошевци, Драинци, Колуница и Клисура (Трънска Клисура). Границата от 1920 година разделя някои от тези села на две части – Петачинци, Стрезимировци, Врабча.

От Кюстендилска околия е откъснат Босилеградският край – част от съществувалата до 1901 година Босилеградка (преди това Изворска) околия. Освен Босилеград са откъснати селата: Барие, Белут, Бистър, Божица, Бранковци , Брестница (Бресница), Буцелево (Буцельево), Гложие, Голеш, Горна Лисина, Долна Лисина, Горна Любата, Долна Любата, Горна Ръжана, Долна Ръжана, Горно Тлъмино, Долно Тлъмино, Груинци, Доганица, Жеравино, Зли дол, Дукат, Извор, Караманица, Милевци, Млекоминци, Мусул, Назърица, Паралово, Плоча, Радичевци, Райчиловци, Ресен, Рибарци, Топли дол, Църнощица и Ярещник. Някои от тези села също са резделени на две от границата – Жеравино, Груинци и други.

Back to top button
>